MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew

Od 17 czerwca, właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenia do urzędu gminy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód jego pnia mierzony na wysokości 5 cm od podłoża przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu

klonolistnego

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości (numer działki, adres), z której drzewo ma zostać usunięte oraz rysunek lub mapkę określająca dokładne usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 

Organ w terminie 21 dni od daty doręczenia kompletnego zgłoszenia dokonuje oględzin zgłoszonego drzewa, z których sporządza protokół.

Następnie organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie można dokonać usunięcia drzewa.

 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzonych oględzin należy dokonać ponownego zgłoszenia.

 

Usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu lub bez dokonania zgłoszenia jest równoznaczne z usunięciem go bez zezwolenia i jest zagrożone administracyjną karą pieniężną.

 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, z której usunięto drzewo organ nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

Zasady usuwania drzew na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także drzew rosnących na nieruchomościach nie będących własnością osób fizycznych nie uległy zmianie. Ich usunięcie może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia.

 

kliknij aby pobrać druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa


data: 2017-06-21