MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Logo EFRR

 Nazwa zadania Wartość całkowita 
Wartość dofinansowania 

Okres realizacji/

stan zaawansowania

 
Wdrożenie elektronicznych usług
publicznych w Gminie Bobrowniki.
 352.431,82 zł  297.649,94 zł 2009 
Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika
wody pitnej Kozłowa Góra poprzez
realizację budowy kanalizacji 
w gminie Bobrowniki. 

 

11.515.357,45 zł

  

8.808.969,50 zł

 

 2011/2012
Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki
odpadów w Gminie Bobrowniki.
 540.000,00 zł   459.000,00 zł  2009
 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

na terenie gminy Bobrowniki

556.220,00 zł 

542.483,41 zł   2012-2015
 

Budowa nowej infrastruktury aktywnych

form turystyki na terenie parku w Rogoźniku

1.246.837,09 zł

961.682,39 zł

2013/14
Bobrowniki - szansa w sieci 600.000,00 zł 600.000,00 zł

2013/15

 


 

 

Logo EFRR

 

 

”Rozbudowa infrastruktury na terenie Parku w Rogoźniku – budowa rolkostrady wraz z oświetleniem”

 

Wnioskodawca: Gmina Bobrowniki

Koszt całkowity projektu: 449 983,46

Wnioskowana kwota dofinansowania:382 485,94

 

Projekt realizowany jest na terenie parku w miejscowości Rogoźnik, położonego na terenie Gminy Bobrowniki i polega na odtworzeniu istniejących niegdyś na terenie parku w Rogoźniku ścieżek rekreacyjnych, aby mogły pełnić funkcje rekreacyjne i turystyczne, w głównej mierze jako rolkostrada, dając również możliwość uprawiania turystyki rowerowej, pieszej, bądź innych formy aktywnego spędzania czasu.

W wyniku realizacji projektu zostanie utworzona infrastruktura obejmująca rolkostradę o łącznej długości: 1825 mb (składającej się z odcinków o szerokości 3 - metrowej, oraz miejscami 4 - metrowej), powstałej poprzez połączenie nowych/odbudowanych odcinków o powierzchni 0,677 km oraz ciągów istniejących, wraz z oświetleniem terenu składającego terenu składającego się z 60 słupów oświetleniowych.

W ramach remontu wymienione zostaną zniszczone nawierzchnie asfaltobetonowe alejek parkowych, na nowe nawierzchnie z wymianą podbudowy. Nowa infrastruktura liniowa będzie liczyć 0,677 km (odtworzone trasy), w połączeniu z istniejącymi ciągami spacerowymi (na których przewidziano tylko odtworzenie oświetlenia) stworzą odcinek o długości 1,825 km. Teren objęty przedsięwzięciem zostanie ponadto zagospodarowany poprzez zabudowę koszy na śmieci. Obiekty będą skumulowane w rejonie zbiorników wodnych od strony Rogoźnika.

Główną atrakcją parku są dwa jeziora i bogaty przyrodniczo kompleks parkowo-leśny. Każde z jezior ma swoją bazę noclegową i infrastrukturę towarzyszącą ( tj. pole namiotowe, boiska do piłki siatkowej, małą gastronomię, plażę, domki campingowe, amfiteatr z miejscem na około 3 tys. osób i restauracją na zapleczu oraz restaurację Biały Dom).

Cel główny projektu realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

  • odtworzenie wypoczynkowego i rekreacyjnego charakteru parku w Rogoźniku;
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej parku w Rogoźniku;
  • zmiana postrzegania parku jako „lokalnego śmietnika" poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej;
  • zapewnienie atrakcyjnych form aktywnego wypoczynku mieszkańcom okolicznej aglomeracji w tym m.in. : Będzin, Sosnowiec, Piekary Śląskie, Bytom, Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Góry, Katowice;
  • wzrost gospodarczy regionu wynikający ze zwiększenia ruchu turystycznego;
  • upowszechnienie zdrowego trybu życia poprzez promocję aktywnego odpoczynku w każdym wieku.

Stworzenie infrastruktury w takim kształcie przyczyni się do odtworzenia marki parku w Rogoźniku jako ośrodka turystycznego spełniającego funkcje krajoznawcze, rekreacyjne oraz rozrywkowe.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego.

Informacje źródłowe na temat  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


Logo EFRR

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Rogoźniku

 Projekt przebudowy drogi gminnej na ul. Zacisze w Rogoźniku stanowi część większego przedsięwzięcia, jakim jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy Bobrowniki.  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego. Gmina na ten cel pozyskała środki w wysokości 540 194,74 zł, a całkowity koszt projektu wyniósł 665 523,24 zł.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Rogoźniku polegająca na uporządkowaniu drogi w planie z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania oraz wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz z kształtek betonowych na odcinku, gdzie przebiega sieć gazowa, jak również uporządkowanie odwodnienia poprzez budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowych z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji. Długość drogi wyniosła ok 406,5 mb.

Celem zrealizowanego projektu była poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej województwa śląskiego, a w szczególności na obszarze gminy Bobrowniki. Realizacja inwestycji spowodowała wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa śląskiego.


Logo EFRR

Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie parku w Rogoźniku

W okresie do 30 września 2014 roku Gmina Bobrowniki realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie parku w Rogoźniku”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina pozyskała na realizację środki w wysokości 961.682,39 zł a całkowity koszt projektu wyniesie 1.246.837,09 zł.

W skład infrastruktury placu zabaw wejdą następujące elementy: zestaw integracyjny, zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 6-12 lat, huśtawki dla dzieci do 6 i powyżej 6 lat, kiwaki na sprężynie oraz linarium - piramida wspinaczkowa. Obok linarium zostanie stworzony fitness outdoor w ramach którego ustawionych zostanie dziewięć urządzeń sprawnościowych. Osiem elementów zostanie ułożonych w okręgu i jeden w środku. Zaproponowane urządzenia to: podwójny serfer, wioślarz + mięśnie brzucha, rowerek + stepper, wyciskanie siedząc (barki) + mięśnie nóg, podwójne wyciskanie (nogi), podwójne kołowrotki, nord walking, biegacz, podwójny narciarz. Obok urządzeń sprawnościowych (fitness outdoor) zaplanowano budowę skateparku. Do elementów jego wyposażenia należy funbox z grindboxem, dwa quarter pipe oraz poręcz.

Cały teren planowanej zabudowy zostanie zaaranżowany poprzez humusowanie i niwelację terenu, posadowienie ławek, ogrodzenie placu zabaw, odbudowę fontann oraz oświetlenia projektowanego terenu. Zamontowane będą słupy oświetleniowe, na całym terenie ustawione zostaną ławki parkowe z oparciem w ilości w sumie 14 szt. oraz 7 żeliwnych koszy na śmieci. Wokół uporządkowanego obszaru  biegnąć będzie wydzielona i oznakowana rolko-strada o szerokości 2 m i długości ok 450 m która przebiegać będzie obok placu zabaw, linarium, fitness outdoor-u oraz skate parku. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i zapewnić trwałość projektu w ramach inwestycji przewidziano również montaż systemu monitoringu.

Projekt pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie parku w Rogoźniku” przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej parku w Rogoźniku, a przez to zwiększenia ruchu turystycznego na terenie Gminy Bobrowniki. Przyjęto, że z nowo powstałej infrastruktury korzystać będzie około 30.000 turystów rocznie. Z uwagi na to, iż część infrastruktury (dot. placu zabaw) to elementy integracyjne, planuje się także, że w ramach założonej liczby z infrastruktury będą korzystać również dzieci niesprawne, z różnego rodzaju dysfunkcjami. Przewiduje się, że będzie to 60 osób w skali roku. W ten sposób odtworzona zostanie regionalna marka turystyczna  jaką park w Rogoźniku był w latach 70-90-tych XX-wieku. Jednocześnie odtworzenie tej marki przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego na terenie gminy Bobrowniki, z uwagi na niedaleką odległość od Katowic – szczególnie dla turystyki weekendowej co przyczyni się z kolei do promocji atrakcji turystycznych regionu wśród turystów. Usytuowanie obiektów infrastruktury okołoturystycznej w centrum parku sprzyjać będzie różnorodności oferty zaproponowanej przeciętnemu mieszkańcowi aglomeracji.

W ramach realizacji projektu powstaną na terenie parku w Rogoźniku 4 obiekty infrastruktury aktywnego wypoczynku – infrastruktury punktowej o łącznej powierzchni 1310m² , oraz 1 obiekt – trasa aktywnej turystyki tj. rolkostrada o długości 0,450 km.  

Oprócz mierzalnych rezultatów projekt przyczyni się również do osiągnięcia niemierzalnych efektów takich jak:

- odtworzenie wizerunku gminy jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, 

- wzrost aktywności ruchowej mieszkańców aglomeracji korzystających ofert parku.

- promocja aktywnego stylu życia.

Celem głównym projektu pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie parku w Rogoźniku” jest zwiększenie liczby turystów odwiedzających park w Rogoźniku poprzez odtworzenie regionalnej marki turystycznej jaką park stanowił w latach 80-tych XX wieku.  Realizacja projektu przyczyni się więc także do promowania wśród rodziców i dzieci aktywnego wypoczynku, a dzięki dogodnej i bliskiej aglomeracji lokalizacji Park w Rogoźniku stanie się idealnym miejscem do weekendowych wycieczek dla całych rodzin.


 

Logo EFRR

E-usługi

 

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki
 
W czerwcu 2009 roku podpisano umowę na dofinansowanie Projektu pn. "Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina pozyskała na realizację środki w wysokości 298 452 zł a całkowity koszt projektu wyniesie 351 120 zł.
Przedmiotem Projektu jest wdrożenie systemu umożliwiającego świadczenie usług publicznych dla mieszkańców drogą elektroniczną oraz systemu zarządzania urzędem gminy.  Główne założenia Projektu to: uruchomienie internetowej platformy usług publicznych służącej do publikowania i wymiany informacji z petentami, wdrożenie systemu podpisu elektronicznego, wdrożenie elektronicznego systemu obiegu spraw i dokumentów, wdrożenie systemu archiwizacji dokumentów oraz modernizacja niezbędnej infrastruktury informatycznej. Zakres Projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną.
Efektem realizacji Projektu będzie modernizacja urzędu poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki realizacji Projektu wzrośnie poziom usług administracyjnych dla klientów, świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy się efektywność pracy administracji w zakresie realizacji tych usług.
Informacje źródłowe na temat  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Logo EFRR

Budowa Kanalizacji

 

Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej Kozłowa Góra poprzez realizację budowy kanalizacji w gminie Boborwniki.

 

Już od wielu lat, poprawa środowiska naturalnego jest jedynym z priorytetowych zadań Urzędu Gminy Bobrowniki.  Należy do nich Projekt pn. „Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej Kozłowa Góra poprzez realizację budowy kanalizacji w gminie Bobrowniki”, realizowany przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem,    warunkującym   kwalifikację tego Projektu  do współfinansowania przez Unię Europejską  jest poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy wraz z  jej otoczeniem. 
Odbywać się ona będzie   poprzez  poprawę jakości wód powierzchniowych,  tj. zbiornika wody pitnej Kozłowa Góra , zbiorników wodnych       w Rogoźniku,  rzeki Brynicy  z jej dopływem - potokiem Jaworznik  oraz   zasobów wód  podziemnych przez   zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych  do wód i do gruntu.
Zmniejszenie to nastąpi  przez  likwidację nieprawidłowego odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i do cieków wodnych, między innymi   z nieszczelnych przydomowych zbiorników na odpady ciekłe ( tzw. szamb)  oraz  ich likwidację . 
Sposobem na uzyskanie tego efektu  jest kontynuacja  rozbudowy  istniejącego w gminie zbiorczego  sytemu odbioru i oczyszczania ścieków . 
Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  wynosi 85 % środków zakwalifikowanych przez Dotującego.  W przypadku naszej Gminy jest to kwota  wynosząca , zgodnie z zawartą w marcu bieżącego roku umową o dofinansowaniu,  11.811.457,80 PLN  przy koszcie całkowitym Projektu , wynoszącym 14.119.060,71 PLN .                            
Do dofinansowania zakwalifikowano w ramach Projektu zadania , których realizację rozpoczęto w 2007 r.  a termin ich zakończenia   i uzyskania efektu ekologicznego wyznaczono na  rok 2012.   Do zadań tych należą : budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Bobrownikach przy ul. Akacjowej (strona wschodnia), w Dobieszowicach przy ulicach Kościuszki, Dojazdowej, Leśnej, Źródlanej, Krótkiej, Moniuszki, Wąskiej, Młyńskiej, Mickiewicza, 27. Stycznia  i Wesołej oraz w Wymysłowie przy ulicach Kościuszki, Żytniej, Stawowej, Sienkiewicza, Jana Pawła II, Sosnowej i Ogrodowej o łącznej długości 20,5 km.
W latach 2007-2009 wykonano  i oddano do użytku  1,9 km  kanalizacji ,   w tym odcinek planowanych do wykonania  prac  w Bobrownikach po wschodniej stronie ulicy Akacjowej wraz  z przepompownią ścieków    oraz odcinki sieci kanalizacyjnej w Dobieszowicach przy ulicach  Kościuszki  i  Młyńskiej .
W tym roku ruszył kolejny etap tego Projektu. Na realizację tego etapu w Dobieszowicach  i Wymysłowie wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego  wykonawcę , którym jest konsorcjum trzech firm z liderem „KANBUD” z Libiąża.  Całkowity koszt  robót kanalizacyjnych planowanych do wykonania w sołectwie Dobieszowice opiewa na kwotę 3.694.285,50 zł brutto, natomiast w Wymysłowie na kwotę 3.073.142,63 zł brutto. Inspektorem nadzoru została firma LIMBA – inspektor Małgorzata Chanas.
Do robót budowlano-montażowych firma przystąpiła w drugiej połowie lipca w Wymysłowie  oraz    w drugiej połowie sierpnia w Dobieszowicach. Prace odbywają się  w bardzo trudnych warunkach gruntowych spowodowanych wiosenną powodzią i ulewnymi deszczami oraz budową autostrady .  Sytuacja ta skutkuje  ustawicznym zalewaniem wykopów zarówno wodami gruntowymi  jak i deszczowymi, zmuszając wykonawcę do stosowania ciągłego  odwadniania wykopów, zwiększającego koszty robót. Wobec powyższego   Gmina Bobrowniki  zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o uznanie tych robót jako kwalifikujące się do dotowania ze środków unijnych. Oczekując  na decyzję w tej sprawie, wykonawca wykonuje roboty odcinkami,  w miejscach w miarę suchych,  pozwalających na szybki montaż rurociągów i studni kanalizacyjnych.  Roboty obecnie odbywają się w Wymysłowie w rejonie ulic Ogrodowej , Jana Pawła II , B. Prusa  a w Dobieszowicach w rejonie ulic Młyńska, Mickiewicza, Krótka, Leśna i Źródlana .
Mając na uwadze niespodziewane trudności, prosimy mieszkańców terenów objętych pracami budowlanymi o cierpliwość i wyrozumiałość   oraz  w miarę możliwości pomoc w wykonaniu tych prac poprzez udostępnienie terenów nieruchomości pod roboty budowlane( kanał ściekowy i studnia przyłączeniowa ), zgodnie ze zgoda udzielona Gminie na etapie projektowania i występowania o pozwolenie na budowę . 
 
Informacje źródłowe na temat  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Logo EFRR

 

Selektywna zbiorka odpadow

 

Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bobrowniki.
 

Główne założenia Projektu:
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie wszystkich sołectw w gminie,
- budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) wraz z wyposażeniem,
- zakup 15 pojemników na odpady szklane, 
- zakup 3000 stojaków na worki do selektywnej zbiórki,
- realizacja akcji edukacyjnej wśród mieszkańców gminy obejmująca promocję selektywnej zbiórki odpadów poprzez rozdawanie na zebraniach wiejskich materiałów informacyjnych – głównie ulotek specjalistycznych dotyczących recyklingu.  

Lokalizację Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zaplanowano w Bobrownikach na działce nr 2758/8 stanowiącej własność gminy, która to działka sąsiaduje z zapleczem Zakładu Gospodarki Komunalnej. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych będzie się mieścić w budynku wolnostojącym, niepodpiwniczonym z wydzieloną wiatą, umożliwiającym swobodny dojazd do wnętrza wózkiem ręcznym. GPZON jest obiektem, który służy do magazynowania wybranych rodzajów odpadów niebezpiecznych, nie posiadających w żadnym przypadku możliwości rozkładu lub zmiany stanu skupienia. Wszystkie magazynowane odpady będą przechowywane w warunkach uniemożliwiających jakąkolwiek emisję zanieczyszczeń, która mogłaby stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska.
 
Przeznaczeniem Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych jest magazynowanie wybranej grupy odpadów niebezpiecznych:
- świetlówki, 
- zużyte baterie, 
- opakowania po farbach i lakierach, 
- środki ochrony roślin, 
- przeterminowane lekarstwa,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
pochodzących jedynie od mieszkańców Gminy Bobrowniki. GPZON nie będzie przyjmować żadnych odpadów pochodzących od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.   

 

Należy nadmienić, iż GPZON jest jedynie miejscem zbiórki i czasowego bezpiecznego składowania w/w odpadów niebezpiecznych. Zebrane i zmagazynowane odpady zostaną w miarę potrzeb (w sposób cykliczny) załadowane i wywiezione do firm specjalizujących się w utylizacji zebranych odpadów niebezpiecznych.

Budowa GPZON spełnia założenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami      w Gminie Bobrowniki dokumentu opracowanego w 2004 r., który to uwzględniał cele ekologiczne jakim jest m.in. wdrożenie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi poprzez powstanie na terenie gminy GPZON w wersji uproszczonej.   

 

* Pojemniki na odpady szklane tzw. dzwony zostaną dostarczone i ulokowane w nowych miejscach wskazanych przez Sołtysów – jeśli zachodzi potrzeba ich dodatkowego postawienia. Część pojemników już istniejących – ta najbardziej zużyta zostanie wymieniona.

* Stojaki na worki do selektywnej zbiórki odpadów zostaną dostarczone nieodpłatnie do tych gospodarstw, które posiadają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych.   


Cele Projektu:
- ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku, 
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci, 
- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców,
- uszczelnienie systemu segregacji odpadów.  
 

Projekt "Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bobrowniki" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego  
 
Informacje źródłowe na temat  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
Gmina Bobrowniki