MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Urzędowe dokumenty w pigułce

W celu ułatwienia Państwu załatwienia spraw urzędowych przez internet, e-mail czy platformę eBOI poniżej udostępniamy wnioski, zaświadczenia i druki do pobrania. Z uwagi na rozpowszechnianie się wirusa COVID 19 mamy nadzieję, że zbiór poniższych dokumentów ułatwi Państwu sytuację. 

  • Urząd Stanu Cywilnego

Telefon 32 287 78 83 wewnętrzny 45

 

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilnym (przed duchownym)

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Rejestracja zgonu

Zmiana imienia i nazwiska

Transkrypcja aktu stanu cywilnego, przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

  • Referat Spraw Obywatelskich

Telefon 32 287 78 83 wewnętrzny 74

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Pełnomocnictwo do zamledowania/wymeldowania

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego

Oświadczenie o wartości sprzedaży w roku

Działalność gospodarcza

Wpis do rejestru wyborców

  • Stanowisko ds. promocji i polityki senioralnej

Telefon 32 287 78 83 wewnętrzny 25 i 37

 

Nagrody za wysokie wyniki sportowe

  • Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Telefon 32 287 78 83 wewnętrzny 52

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek o zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

  • Referat Organizacyjny, Kancelaria Urzędu Gminy

Telefon 32 287 78 83 wewnętrzny 40

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  • Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego

Telefon 32 287 78 83 wewnętrzny 51

 

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości 

Rozgraniczenie nieruchomości

Wypis i wyrys

Zaświadczenie o przeznaczeniu działek

Zaświadczenie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej

Zaświadczenie dotyczące zmiany sposobu użytkowania

  • Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Telefon 32 287 78 83 wewnętrzny 54

 

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(ps)


data: 2020-03-13

Gmina Bobrowniki