MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Gminny Komisarz Spisowy w Bobrownikach, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

 

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

 

Pisemne zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych oraz kserokopią dokumentu potwierdzającego ukończenie  co najmniej szkoły średniej należy składać od dnia 15 czerwca do dnia 8 lipca 2020 r. w biurze podawczym Urzędu Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:

Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020, naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych mających przeprowadzić spis na terenie gminy Bobrowniki dokonuje się spośród osób:

a. pełnoletnich;

b. zamieszkałych na terenie gminy Bobrowniki;

c. posiadających, co najmniej średnie wykształcenie;

d. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

e. które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Spis rolny 2020 przeprowadzony będzie w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Szkolenie zakończy się egzaminem. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Do przeprowadzenia prac spisowych na terenie gminy Bobrowniki planuje się wybór dwóch rachmistrzów terenowych.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze terenowi będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Więcej informacji pod nr tel. 32 287-78-87 wew. 56 lub w Urzędzie Gminy Bobrowniki pok. nr 4.

 

 

Wójt Gminy Bobrowniki

Gminny Komisarz Spisowy

Małgorzata Bednarek

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz

RODO

(ps)


data: 2020-06-16

Gmina Bobrowniki