MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Roznoszą decyzje podatkowe

Rusza kolportaż decyzji podatkowych. W naszej gminie stawki podatku od nieruchomości i transportu pozostały niezmienione. W tym roku zapłacimy tyle samo, co w ubiegłym.

Natomiast stawka podatku rolnego w bieżącym roku wynosi:

– 146,38 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q żyta),

– 292,75 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q żyta).

Stawka podatku leśnego wynosi: 43,30 zł.Poniżej publikujemy tabelę z wysokością stawek podatku od nieruchomości.

 

 

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,90 zł
budowle 2,00%
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,80 zł
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,32 zł
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z późn. zm.), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,15 zł
budynki mieszkalne 0,77 zł
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,75 zł
budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,82 zł
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18 zł
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 22,00 zł

 

 

Decyzje podatkowe kolportowane są codziennie od godziny 9:00. Zwracamy się z prośbą o odbieranie przesyłek. Jeżeli nie posiadają Państwo dzwonka przy furtce, prosimy o zwiększoną czujność lub pozostawienie otwartej bramy. Ułatwi to pracę gońcowi, a Państwu zaoszczędzi wizytę z awizem w Urzędzie Gminy Bobrowniki.
data: 2021-02-01

Gmina Bobrowniki