MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Przypominamy o konieczności kontrolowania dachów

W związku z możliwością wystąpienia w okresie zimowym niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania obiektów spowodowanego przez zalegający na dachach śnieg przypomina się o konieczności kontrolowania dachów obiektów.

Zgodnie z art. 61, ust 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, 1529) „[…] właściciel lub zarządca budynku obowiązany jest zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska […]”.

Zwraca się uwagę, że do obowiązków właścicieli i zarządców należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachu, a także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrażać bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy obiekcie.


data: 2021-02-16

Gmina Bobrowniki