MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Informacja o trybie przeprowadzenia publicznych losowań

We wtorek, 27 kwietnia przeprowadzone zostanie publiczne losowanie wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – V etap. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w procedurze losowania wezmą udział wyłącznie członkowie komisji. Wyniki losowania będzie można śledzić na żywo na kanale YouTube gminy Bobrowniki o godznie 10:00.

 

29 kwietnia  o godzinie 11:00 przeprowadzone zostanie publiczne losowanie deklaracji udziału w projekcie złożonych w naborze uzupełniającym w ramach projektu partnerskiego pn. Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w gminie Bobrowniki”.  Losowanie również będzie nagrywane i transmitowane na żywo na kanale gminy Bobrowniki.

 


 

 

ZARZĄDZENIE OK.0050.75. 2021

Wójta Gminy Bobrowniki

z dnia 20.04.2021 r.

 

w sprawie przyjęcia procedury losowania wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy Bobrowniki na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – V etap oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia losowania wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy Bobrowniki na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – V etap.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i uchwały nr XXXIII/307/21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadania z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków mieszkalnych i mieszkań własnościowych realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – V etap

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1

  1. Powołanie komisji ds. przeprowadzenia losowania wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy Bobrowniki na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Bobrowniki – V etap w następującym składzie:
  1. Aleksandra Król-Skowron – Sekretarz – Przewodniczący Komisji;
  2. Kamila Czapla-Kocot – Inspektor NE – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
  3. Michalina Musiał – pomoc administracyjna OK – Sekretarz Komisji.

 

§ 2

  1. Publiczne losowanie odbędzie się w dniu 27.04.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki przy ul. Gminnej 8.
  2. Losowanie będzie nagrywane i transmitowane na żywo na stronie internetowej www.bobrowniki.pl oraz na gminnym kanale YouTube. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w procedurze losowania wezmą udział wyłącznie członkowie komisji.
  3. W trakcie losowania oraz podczas ogłaszania wyników komisja będzie posługiwała się numerami wniosków, nadanymi podczas ich rejestracji.
  4. Losowanie przebiegać będzie poprzez wyciąganie losów z urny – aż do wyczerpania losów.
  5. Kolejność wyciągniętych losów będzie tworzyć kolejno listę rankingową oraz listę rezerwową.
  6. Od wyników losowania nie służy odwołanie.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi samodzielnego stanowiska ds. niskiej emisji.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Zarządzenie Nr OK.0050.67.2021

Wójta Gminy Bobrownikiz

dnia 13 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu losowania oraz powołania komisji ds. przeprowadzenialosowania deklaracji udziału w projekcie złożonych w naborze uzupełniającym w ramach projektu pn. „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w gminie Bobrowniki”.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2020 r. póz. 713) oraz § 17 ust. 29 Załącznika do Zarządzenia nr OK. 120.3.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 7.01.2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bobrownikach ze zmianami.

 

Wójt Gminy Bobrowniki zarządza:

 

§1

Wprowadzić regulamin losowania deklaracji udziału w projekcie złożonych w naborze uzupełniającym w ramach projektu partnerskiego pn. „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w gminie Bobrowniki” planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii; dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialneźródła energii –ZIT, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Powołuje się komisję ds. przeprowadzenia losowania deklaracji udziału w projekcie w następującym składzie:

l. Aleksandra Król-Skowron –Sekretarz –Przewodniczący komisji;

2. Beata Niespor –Starszy Inspektor IR –Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3. Michalina Musiał –pomoc administracyjna OK –Sekretarz komisji;

4. Angelika Łoboda –pomoc administracyjna –Członek komisji.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


data: 2021-04-21

Gmina Bobrowniki