MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu MERCEDES-BENZ

Dobieszowice, dnia 9 czerwca 2021 r.

Sprzedający:

Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach

ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

 

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu

typu MERCEDES-BENZ

 

Przedmiot sprzedaży

 

Przedmiotem przetargu jest pojazd marki MERCEDES-BENZ, model 516 Sprinter BlueTEC MR13 E6 3.5t – 1 szt.

 

Dane techniczne pojazdu:

 

Rok produkcji

2013

Rodzaj nadwozia

Autobus 19+1

Data pierwszej rejestracji

11.03.2014 r.

Data ważności badania technicznego

9.09.2021 r.

Przebieg

209 852 km

Pojemność skokowa

2143 ccm

Moc

120 kW

VIN

WDB9066571S875103

Kolor

Biały

Numer rejestracyjny pojazdu

SBE 77680

Dopuszczalna masa całkowita

5000 kg

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Załącznik nr 1” do ogłoszenia.

 

Cena wywoławcza pojazdu:

 

Ustala się minimalną cenę wywoławczą w wysokości 85 000,00 złotych netto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty pisemne na pojazd należy składać w terminie do 28 czerwca 2021 r. do godz. 13.00 w Gminnym Zespole Oświaty w Bobrownikach, 42-584 Dobieszowice, ul. Kościuszki 25c w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 

,,Oferta na zakup samochodu MERCEDES-BENZ, nie otwierać przed 28.06.2021 r. godz. 13.00”

 

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 13.10 w Gminnym Zespole Oświaty w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c, 42-584 Dobieszowice – przy zachowaniu środków ostrożności w związku ze stanem epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:

 

Samochód można oglądać w dniach od 11.06.2021 r. do 25.06.2021 r. (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, tel. 781 982 769) w godzinach od 7.00 do 15.00 na terenie Urzędu Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki.

 

Wartość wadium oraz forma, termin i miejsce wniesienia:

 

 1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w formie pieniężnej w złotych polskich do dnia 25 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 na rachunek bankowy: 07 8438 0001 0000 0156 2000 0070 z dopiskiem informującym, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż pojazdu MERCEDES-BENZ, nr VIN: WDB9066571S875103.
 2. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania na rachunku bankowym Sprzedającego.
 3. Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu.
 4. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zwraca się przelewem na wskazany w ofercie przez Oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty lub odwołaniu przetargu.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

 

Oferta powinna zawierać:

 •  imię, nazwisko, nazwę firmy oraz adres i siedzibę Oferenta;
 • numer telefonu i e-mail Oferenta;
 • oferowaną cenę brutto;
 • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdów lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze wzorem umowy i nie wnosi zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte.

 

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

 

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

 •  została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub nie została zabezpieczona wadium;
 • nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
 • uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta poprzez wysłanie wiadomości pocztą e-mail.

 

Wybór oferty:

 

 1. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
 2. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, a jest to najwyższa cena zaoferowana za samochód w przetargu, przeprowadzona zostanie aukcja (licytacja ustna) pomiędzy tymi oferentami w dniu przetargu, po ogłoszeniu przez komisję wyników przetargu. Osoby przystępujące do licytacji powinny legitymować się dowodem osobistym.

 

Zawarcie umowy:

 1.  Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Oferenta zawiadomienia o przyjęciu oferty.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.

 

 Informacje dodatkowe:

 

 1. Właścicielem pojazdu jest gmina Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki. Zgodnie z § 7 oraz § 8 Zarządzenia nr OK.0050.140.2020 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 21.07.2020 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego będącymi w dyspozycji urzędu i jednostek organizacyjnych gminy Bobrowniki powierzone składniki mienia ruchomego sprzedaje jednostka organizacyjna, której dane mienie zostało powierzone.
 2. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bobrowniki. Może Pani/Pan uzyskać informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki, tel.: 32/287 78 87, e-mail: sekretariat@bobrowniki.pl (dalej: Administrator).
 2. Wójt Gminy Bobrowniki wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@bobrowniki.pl, lub za pośrednictwem danych kontaktowych Urzędu.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu związanym z przeprowadzanym przetargiem.
 4. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, będzie je przetwarzał tylko administrator.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu oraz usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO). Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym formom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Jeśli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Podanie danych wynika z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi zrealizowanie postępowania.

 

 

 

Załączniki:

Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży;

Nr 2 - Formularz ofertowy;

Nr 3 – Wzór umowy;


data: 2021-06-09

Gmina Bobrowniki