MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

OŚWIADCZENIE

W związku z pytaniami dotyczącymi przyznania nagrody rocznej w 2020 roku pani Justynie Lach, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Rogoźniku, informuję, że nagroda ta została przyznana za okres pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2019/2020, tj. od września 2019 r. do czerwca 2020 r. Jej wysokość wynosi 1058,86 zł netto. Podstawą do przyznania nagrody dyrektorom szkół jest art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela, mówiący o tym, że organ prowadzący szkołę określa w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego kryteria i tryb przyznawania tych nagród. W gminie Bobrowniki jest to § 11 i 12 Regulaminu wynagradzania nauczycieli. Jednym z kryteriów przyznawania nagrody jest ocena wystawiona przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogoźniku.
 
W 2020 roku wystawił on swojej zastępczyni – Justynie Lach – ocenę wyróżniającą, czyli najwyższą w skali ocen.
 
Nagroda została przyznana za realizację następujących zadań:
  • organizacja pracy szkoły (przygotowanie arkuszy organizacyjnych szkoły, szkolnych planów nauczania, planu pracy szkoły, organizacja szkoleń dla nauczycieli),
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego (m.in.: hospitacja lekcji, kontrola prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej),
  • pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz szkoły (projekt edukacyjny finansowany z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment – wsparcie rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej w Rogoźniku” – 104 897,16 zł),
  • wprowadzanie innowacyjnych zmian służących rozwojowi dziecka (prowadzenie innowacji pedagogicznej „Z orkiestrą w świat”), indywidualny projekt Justyny Lach – koordynowanie działalności Szkolnej Orkiestry Dętej „Allegretto”,
  • działania na rzecz obecności szkoły w gminie i bardzo dobra współpraca z instytucjami społeczno-kulturalnymi (m.in.: współorganizacja pikniku szkolnego, pikniku sportowo-tanecznego, Koncertu Noworocznego, Orszaku Trzech Króli).
 
Małgorzata Bednarek
Wójt Gminy Bobrowniki

data: 2021-06-29

Gmina Bobrowniki