MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu typu MERCEDES-BENZ

 

Dobieszowice, dnia 15 września 2021 r.

Sprzedający:

Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach

ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

 

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu

typu MERCEDES-BENZ

 

 

 1. Przedmiot sprzedaży

 

Przedmiotem przetargu jest pojazd typu marki MERCEDES-BENZ, Model 516 Sprinter BlueTEC MR13 E6 3.5t – 1 szt.

 

 1. Dane techniczne pojazdu:

 

Rok produkcji

2013

Rodzaj nadwozia

Autobus 19+1

Data pierwszej rejestracji

11.03.2014 r.

Data ważności badania technicznego

09.09.2021 r.

Przebieg

209 852 km

Pojemność skokowa

2 143 ccm

Moc

120 kW

VIN

WDB9066571S875103

Kolor

Biały

Numer rejestracyjny pojazdu

SBE77680

Dopuszczalna masa całkowita

5000 kg

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

 1. Cena wywoławcza pojazdu:

 

Ustala się minimalną cenę wywoławczą w wysokości 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) – nie podlega ustawie o VAT.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty pisemne na pojazd należy składać w terminie do 27 września 2021 r. do godz. 13.00 w Gminnym Zespole Oświaty w Bobrownikach, 42-584 Dobieszowice, ul. Kościuszki 25c w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 

,,Oferta na zakup samochodu MERCEDES-BENZ, nie otwierać przed 27.09.2021 r. godz. 13.00”

 

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2021 r. o godz. 13.10 w Gminnym Zespole Oświaty w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c, 42-584 Dobieszowice – przy zachowaniu środków ostrożnościw związku z stanem epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd

 

Samochód można oglądać w dniach od 16.09.2021 r. do 23.08.2021 r. (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, tel. 781 982 769) w godzinach od 8.00 do 15.00 na terenie urzędu gminy, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki.

 

 1. Wartość wadium oraz forma, termin i miejsce wniesienia

 

 1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w formie pieniężnej w złotych polskich do dnia 24 września 2021 r. do godz. 15.00 na rachunek bankowy:
  07 8438 0001 0000 0156 2000 0070 z dopiskiem informującym, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż pojazdu MERCEDES-BENZ, nr VIN: WDB9066571S875103.

 1. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania na rachunku bankowym Sprzedającego.

 2. Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu.

 3. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zwraca się przelewem na wskazany w ofercie przez Oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty lub odwołaniu przetargu.

 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 

 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

 

 1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

 2. Oferta powinna zawierać:

 

 1. imię, nazwisko, nazwę firmy oraz adres i siedzibę Oferenta;

 2. numer telefonu, e-mail Oferenta;

 3. oferowaną cenę brutto;

 4. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdów lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

 5. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze wzorem umowy i nie wnosi zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte;

 

 1. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

 2. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 3. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

 

 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub nie została zabezpieczona wadium;

 2. nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

 3. uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

 

6. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta poprzez wysłanie wiadomości pocztą e-mail.

 

 1. Wybór oferty

 

 1. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

 2. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, a jest to najwyższa cena zaoferowana za samochód w przetargu, przeprowadzona zostanie aukcja (licytacja ustna) pomiędzy tymi oferentami w dniu przetargu, po ogłoszeniu przez Komisję wyników przetargu. Osoby przystępujące do licytacji powinny legitymować się dowodem osobistym.

 

 1. Zawarcie umowy

 

 1. Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu oferty.

 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 3. Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.

 

 

 1. Informacje dodatkowe

 

1. Właścicielem pojazdu jest gmina Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki. Zgodnie z § 7 oraz § 8 Zarządzenia nr OK.0050.140.2020 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 21.07.2020 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego będącymi w dyspozycji urzędu i jednostek organizacyjnych gminy Bobrowniki powierzone składniki mienia ruchomego sprzedaje jednostka organizacyjna, której dane mienie zostało powierzone.

2. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

XI. Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bobrowniki. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki, tel.: 32/287 78 87, e-mail: sekretariat@bobrowniki.pl (dalej: Administrator);

 2. Wójt Gminy Bobrowniki wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować za pomocąpoczty elektronicznej: iod@bobrowniki.pl lub za pośrednictwem danych kontaktowych Urzędu;

 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu związanym z przeprowadzanym przetargiem;

 4. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, będzie je przetwarzał tylko administrator;

 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu oraz usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO). Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym formom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu,

 9. Jeśli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 10. Podanie danych wynika z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi zrealizowanie postępowania.

 

Załączniki:

 

Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży;

 

Nr 2 - Formularz ofertowy;

 

Nr 3 – Wzór umowy;

 

 

 

 

 

 

 

 


data: 2021-09-15

Gmina Bobrowniki