MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

 

1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.;

 

2. mężczyźni urodzeni w latach 1997–2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 

3. osoby urodzone w latach 2000–2001, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1997–2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, kończące w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U., poz. 944);


5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Na terenie Powiatu Będzińskiego kwalifikacja wojskowa w 2021 r. przeprowadzona zostanie w okresie od 2 września do dnia 30 września 2021 roku. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Będzińskiego będzie budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie przy ulicy Promyka 26.


Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej są o niej informowane Obwieszczeniami Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2021 r. o kwalifikacji wojskowej w 2021 r. wywieszonymi na terenie gminy oraz wezwaniami imiennymi.


Termin kwalifikacji wojskowej dla mężczyzn z terenu gminy Bobrowniki wyznaczony został w dniach od 23 września do 24 września 2021 r. oraz dla kobiet w dniu 30 września 2021 r.


W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn uniemożliwiających stawienie się w określonym terminie, osobie wyznaczony zostanie inny termin stawienia do kwalifikacji wojskowej. Warunkiem zmiany terminu jest zawiadomienie o zaistniałych przeszkodach tutejszy urząd: (32) 287-78-87, wew. 35, w godzinach pracy urzędu gminy.

 

 

 


data: 2021-09-03

Gmina Bobrowniki