MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Za śmieci płacimy tyle samo

W dobie podwyżek mamy dobrą wiadomość. Kwota za odbiór śmieci nie uległa zmianie. Cena odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych została na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Zmianie również nie uległ indywidualny numer rachunku bankowego.

Wysokość opłaty za śmieci zależna jest od liczby mieszkańców, ilości wytwarzanych odpadów oraz kosztów funkcjonowania systemu, na który składają się:

  • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych,
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • obsługa administracyjna systemu,
  • edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
To rzetelna i wnikliwa kalkulacja wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami. Żeby kwota wpływów z tytułu opłaty wystarczyła na pokrycie wszystkich kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na zasadzie „samofinansowania”, określono następujące stawki:
  • 35 zł za odbiór odpadów komunalnych w przypadku segregacji,
  • 105 zł w przypadku odbioru odpadów niesegregow.
Płacimy mniej, jak kompostujemy
Jeśli zadeklarujemy kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, to możemy liczyć na zmniejszenie stawki o 7 zł, czyli zapłacimy nie 35 zł, tylko 28 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
 
Zmiany
Podczas październikowej sesji Rada Gminy Bobrowniki podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bobrowniki. Jest to jeden z najważniejszych aktów prawa miejscowego obowiązujący na terenie gminy, regulujący podstawowe zasady zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ładu i porządku na terenie gminy, w tym m.in.: w jakie pojemniki na odpady należy wyposażyć nieruchomość, jaka będzie częstotliwość odbioru odpadów, jakie wymagania obowiązują w zakresie odśnieżania nieruchomości, i wiele innych.
 
Jeden pojemnik na odpady budowlane
W wyniku przeprowadzonej analizy za lata ubiegłe stwierdzono, że z możliwości oddawania odpadów remontowo-budowlanych skorzystało ok. 25% uprawnionych, jednakże koszt utylizacji tych odpadów obciążał wszystkich mieszkańców. Stwierdzono również, że w większości wypadków odpady remontowo-budowlane powstawały w wyniku dużych remontów nieruchomości realizowanych przez wyspecjalizowane firmy, które to winny w ramach prowadzonej działalności jako wytwórca odpadów utylizować je w ramach świadczonej usługi. Dążąc do ograniczenia współfinansowania przez wszystkich mieszkańców utylizacji odpadów, podjęto decyzję o ograniczeniu ilości oddawanych odpadów do 1000l na rok co powinno odzwierciedlać ilość powstających odpadów w ramach drobnych prac remontowych. Koszty dużych remontów np. termomodernizacyjnych, wymiany pokryć dachowych, remontów elewacji budynków itp winny być pokrywane przez właściciela nieruchomości (wytwórcę odpadów). Wprowadzono również zapis ograniczający okres przekazania odpadów do podmiotu odbierającego do 30 dni roboczych od daty otrzymania worka, co pozwoli na uszczelnienie systemu poprzez bieżącą kontrolę ilości wydanych worków na odpady remontowo-budowlane. Wprowadzenie powyższych zmian stanowi kolejny element uszczelnienia systemu i dążenia do zasady iż każdy płaci za swoje odpady.
 
Zmiany w bioodpadach i liczbach opon
Podczas tej samej sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określiła w drodze uchwały sposób i zakres świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę. W tym roku ograniczono liczbę przekazywanych zużytych opon do 8 sztuk na rok na każdą złożoną deklarację. Ten zabieg ma zapobiec niekontrolowanemu przekazywaniu opon do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z nieruchomości spoza terenu gminy, jak również punktów dokonujących usługi wulkanizacyjne. Ograniczono także ilości odpadów biodegradowalnych do 120 l przy każdym odbiorze. Ma to na celu skłonienie mieszkańców do wprowadzenia systemu kompostowania bioodpadów na terenie własnej nieruchomości, co w konsekwencji prowadzić będzie do ograniczenia masy odpadów przekazanych do utylizacji, a jednocześnie umożliwi skorzystanie z przysługującej ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami.
 

data: 2022-01-27

Gmina Bobrowniki