MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Wójta Gminy Bobrowniki

w sprawie zmiany regulaminu "Ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły na ekologiczne paliwo" realizowanego w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki" - III etap w zakresie:

a) w 3 pkt 6. dodać ppkt a) w brzmieniu: W przypadku braku wymagającej liczby złożonych wniosków dopuszcza się możliwość ogłoszenia naborów dodatkowych.

b) 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie: W miejscu realizowanego zadania w czasie trwałości projektu dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Niniejsze ma zostać potwierdzone stosownym oświadczeniem.

 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bobrowniki informuje, że od dnia 12.04. ogłasza otwarty nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne GAZOWE piece centralnego ogrzewania w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. O kolejności przyznania dofinansowania decyduje data złożenia wniosku.

Regulamin dofinansowania oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej

Urzędu Gminy Bobrowniki

lub bezpośrednio w urzędzie – pokój nr 4.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowniki – pokój nr 13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 287 7887 wew. 52 lub 52

 

 


 

Regulamin dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły na ekologiczne paliwo” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2016 roku

 

WNIOSEK o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Bobrowniki na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla osób fizycznych

 


 

Informacja dotycząca PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMIJI

Wójt Gminy Bobrowniki Arkadiusz Ziemba, informuje że losowanie wniosków (listy rankingowej, listy rezerwowej) w ramach realizacji PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMIJI  - III etap na rok 2016, odbędzie się w dniu 22.09.2016 r. (czwartek) w Urzędzie Gminy Bobrowniki w pokoju numer 25 o godzinie 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszony nabór na Wykonawców inwestycji

Wójt Gminy Bobrowniki Arkadiusz Ziemba ogłasza nabór na Wykonawców inwestycji w ramach "Ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły na ekologiczne paliwo" realizowanego w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki" - III etap. Wykonawca chcący przystąpić do programu winien złożyć ofertę - zgodnie z drukiem nr 1 - wraz z określonymi w nim dokumentami i załącznikami w terminie do 30.06.2017r. do godziny 13.00 w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór Wykonawca PONE". 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zmiana maksymalnego dofinansowania w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

 

Urząd Gminy Bobrowniki informuje, iż w związku ze zmianą kwoty dofinansowania przyznanego Gminie Bobrowniki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji polegających na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła na piece ekologiczne, zmianie ulega wysokość dofinansowania udzielanego Inwestorowi przez Gminę.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych jednakże nie więcej niż :

  •  dla kotłów węglowych - 6 195 zł
  •  dla kotłów gazowych - 3 540 zł

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Po raz trzeci zapraszamy do skorzystania z oferty dofinansowania do wymiany kotłów, dla mieszkańców Gminy Bobrowniki, którzy zamierzają zlikwidować stary, tradycyjny kocioł węglowy na rzecz ogrzewania domu paliwem ekologicznym i wymienić go na gazowy lub węglowy retortowy/tłokowy, zapewniający niską emisję zanieczyszczeń.

 

Nabór wniosków na lata 2016 - 2017 rozpocznie się od 1 lipca  do 22 lipca dla Wniosków złożonych na rok 2016 i od 1 lutego 2017 do 28 lutego 2017 dla wniosków na rok 2017

 

Kotły węglowe retortowe lub tłokowe z automatycznym podawaniem paliwa, muszą spełniać wymogi 5 klasy według normy: PN-EN 303-
5:2012 nr 28/2015.


Zakres inwestycji i wysokość dotacji udzielanej przez gminę:

  • na zakup i montaż kotła retortowego dofinansowanie w formie dotacji wynosić będzie do 80% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 7.000 zł dla jednego beneficjenta.
  • na zakup i montaż kotła gazowego dofinansowanie w formie dotacji wynosić będzie do 80% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 4.000 zł dla jednego beneficjenta

 

Inwestor, w pierwszej kolejności musi złożyć wniosek w urzędzie gminy o przystąpienie do programu dofinansowania. Po zakwalifikowaniu się do dofinansowania Inwestor wybiera firmę, która oferuje kotły określonej klasy, podpisuje z nią umowę na dostarczenie kotła wraz
z montażem, a po wykonaniu i odbiorze inwestycji udaje się z fakturą VAT do urzędu i odbiera dofinansowanie.

 

Regulamin dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły na ekologiczne paliwo” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2016 roku

 

WNIOSEK o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Bobrowniki na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla osób fizycznych

 

 

 


 

Ogłaszenie o nabór na Wykonawców inwestycji.

 

Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza drugi nabór na Wykonawców inwestycji w ramach „Ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły na ekologiczne paliwo” realizowanego w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki” – III etap.

Wykonawca chcący przystąpić do programu winien złożyć ofertę – zgodnie z drukiem nr 1 - wraz z określonymi w nim dokumentami i załącznikami w terminie do dnia 2.09.2016r do godz. 13.00 w Urzędzie Gminy pok. nr 13 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór Wykonawca PONE”

 

PLIKI DO POBRANIA:


data: 2016-07-13

Gmina Bobrowniki