UG Bobrowniki

Zastrzeżenie numeru PESEL

Od 17 listopada 2023 r. będzie możliwe zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL elektronicznie - także przy użyciu aplikacji mObywatel - lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy. PESEL zastrzec będzie można też w placówce bankowej oraz na poczcie.

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której będzie można uniknąć potencjalnego wyłudzenia np. kredytu, przez osobę korzystającą z wykradzionej tożsamości. Osoba fizyczna nie posiadająca dostępu do Internetu albo Profilu Zaufanego będzie mogła stawić się osobiście 
w dowolnym urzędzie gminy i po zweryfikowaniu tożsamości złożyć wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru PESEL lub cofnięcie takiego zastrzeżenia.

Uwaga! Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, w związku ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią 
od 1 czerwca 2024 r.

 W przypadku zastrzegania numeru w urzędzie konieczny będzie osobisty wniosek, złożony 
w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem. Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.

Jak zastrzec numer PESEL:

  1. Elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl
  2. Wykorzystując aplikację mObywatel
  3. Osobiście w dowolnym urzędzie gminy:
  • po zweryfikowaniu tożsamości składa się wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia;
  • w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich - osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców;
  • w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości;
  • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości. 

 

W Urzędzie Gminy Bobrowniki powyższe czynności będzie można realizować od 17 listopada 2023 r. w Referacie Spraw Obywatelskich (pokój numer 2 na parterze budynku) w godzinach pracy urzędu.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności