UG Bobrowniki
Powróć do: Inwestycje

Edukacja poprzez zieloną przestrzeń w Rogoźniku

27.07.2023 Gmina Bobrowniki otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Edukacja poprzez zieloną przestrzeń”

28.12.2023 r. Wójt Gminy Bobrowniki Małgorzata Bednarek podpisała umowę z Wykonawcą zadania. Głównym założeniem inwestycyjnym jest utworzenie terenu zieleni przy Hali Sportowo-Widowiskowej „Lux” w Rogoźniku przy ul. Ogrodowej 11. 

 

 

 

Układ kompozycyjny zieleni jest wpasowany w krajobraz oraz dostosowany do nowoczesnego budynku jakim jest Lux hala widowiskowo- sportowa. Zastosowano w nim linie, które dzielą teren na mniejsze „sale”. Rozmieszczenie roślin nie jest przypadkowe, stanowią one przedłużenie linii kompozycyjnej. Głównym kryterium decydującym o doborze zarówno drzew, krzewów, jak i traw było oddziaływanie roślin na zmysły: wzroku, węchu, smaku, dotyku i słuchu. Rośliny dobrano również pod kątem wymagań klimatycznych, glebowych i słonecznych. Dobierając roślinność zwrócono uwagę, aby była bezpieczna dla dzieci. Nie stosowano gatunków roślin z trującymi owocami czy liśćmi, celowo wybrano kilka nasadzeń posiadających kolce lub ciernie, które mogą wzbudzać zainteresowanie dzieci i stymulować zmysł dotyku. Liczne trawy zaproponowane przed wejściem zestawiono kolorystycznie i zwrócono uwagę, aby poszczególne gatunki roślin pobudzały zmysły. W koncepcji zaproponowano nawierzchnię w formie kamiennego dywanu, pozostawiono istniejące nawierzchnie z kostki betonowej w takich miejscach jak chodniki stanowiące ciąg komunikacji pieszej do budynku. Powiązano je z nowymi nawierzchniami tak, aby spójnie i harmonijnie komponowały się z roślinnością i zaproponowaną małą architekturą.

Opis grup adresatów zadania

Adresatami tej inwestycji będą wszyscy mieszkańcy Gminy Bobrowniki oraz terenów ościennych a w szczególności dzieci w wieku szkolnym. LUX hala widowiskowo-sportowa jest obiektem gdzie prowadzone są różne zajęcia, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Towarzyszące zagospodarowanie terenu działki będzie miejscem spotkań dla lokalnej społeczności i nie tylko. Nowo utworzona przestrzeń umożliwi podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz zwiększy rozwój sensoryczny dla najmłodszej grupy społecznej.

 

 


Zakładane cele zadania i sposoby ich realizacji:

Główna idea koncepcji projektowej polega na stworzeniu pól przestrzennych o tematyce sensorycznej i edukacyjnej. Przebywanie w ogrodzie przynosi wiele korzyści, zwłaszcza zdrowotnych, ale równie ważne są: pobudzanie sprawności ruchowej, wyczulenie na kolory czy zapachy, potęgowanie ciekawości czy rozwój zmysłu obserwacji. Pozytywne oddziaływanie potęgują walory wychowawcze pracy w ogrodzie, która sprzyja kształtowaniu postaw proekologicznych, uczy działania grupowego, planowania, realizacji zadań zgodnie z harmonogramem, odpowiedzialności za podjęte zadania, systematyczności. Czynności ogrodnicze wymagają brania odpowiedzialności za własne decyzje i powierzone zadania szacowania szans i zagrożeń, podejmowania decyzji. Obcowanie z przyrodą jest niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a zieleń przy obiektach użyteczności publicznej najczęściej odwiedzanych stwarza możliwości poznawcze, jak również wpływa na wszechstronny rozwój psychiczny i fizyczny dzieci. Konieczne jest popularyzowanie idei ogrodów sensoryczno-edukacyjnych, ponieważ nauka poprzez zabawę może być z powodzeniem realizowana w ich otoczeniu.

 


Zaprezentowana koncepcja jest przykładem możliwości ożywienia przestrzeni ogrodowej, uporządkowania jej i nadania cennych form, które pozwalają na zwiększenie atrakcyjności oferty dydaktycznej. Zadaniem małej architektury w projektowanym ogrodzie sensoryczno-edukacyjnym jest dostarczenie użytkownikom, obok zieleni i nawierzchni, różnorodnych bodźców oraz możliwości nauki i zabawy.

Jednocześnie ma ona ułatwić nauczycielom i pracownikom dydaktycznym realizację zajęć edukacyjnych. W ogólnym zarysie są to grupy elementów małej architektury, które służą:

  • odpoczynkowi i relaksowi, głównie ławki;
  • zdobywaniu wiedzy o przyrodzie, np. wiatromierz czy stacja pogody;
  • wykonywaniu doświadczeń w ogrodzie, np. warzywnik;
  • utrzymaniu czystości wokół placówek, jak kosze na śmieci.

 


Realizacja projektowanej inwestycji wpłynie dodatnio na środowisko. Wzmocni się ogólna kondycja istniejącego drzewostanu. Podniesie się ranga terenu, a zatem i standard szaty roślinnej. W wyniku projektowanych zmian znacznie zwiększy się masa biologiczna terenu poprzez dodanie projektowanych krzewów i roślin wieloletnich. Stosunkowo duża ilość projektowanych gatunków wpłynie korzystnie na bioróżnorodność terenu.

 

 

Zakres działań na terenie opracowania zakłada następujące założenia:

  • zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne fragmentu terenu Hali Widowiskowo- Sportowej „Lux” od strony ulicy Fabrycznej z uwagi na jej udział w otoczeniu oraz znaczenie;

− uporządkowanie i ujednolicenie przestrzeni na podstawie projektu zagospodarowania,

− stworzenie unikalnej przestrzeni, która wzbogaci krajobraz, jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność regionu;

− wykorzystanie ekologicznych rozwiązań mających na celu poprawę retencji wody opadowej,

− stworzenie przestrzeni publicznej terenu zieleni wraz z bazą edukacyjną służącą dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów m.in. przez postawienie tablic edukacyjnych o warunkach przyrodniczych gm. Bobrowniki, tabliczek informacyjnych o ekologicznych materiałach (przykładowy wygląd tablic został przedstawiony poniżej), stworzenie bogatej ścieżki sensorycznej, również dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku, ustawienie wiatrowskazu, stacji pogody oraz postawienie ogólnodostępnego warzywnika, zapewnienie poprawy motoryki małej oraz dużej podczas przebywania na obszarze opracowania;

− stworzenie alei drzew o charakterze reprezentacyjnym;

− stworzenie ciągu komunikacyjnego z nawierzchni przepuszczalnej, która nie wymaga konstruowania systemów odprowadzających wody i zapobiega tworzeniu się kałuż, gwarantuje błyskawiczny i swobodny przepływ wody opadowej i roztopowej do gruntu. Umożliwia również swobodny przepływ powietrza i wody do układu korzennego drzew i pasaży roślinnych oraz jest przyjazna dla wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych, kobiet w szpilkach, rowerzystów i rolkarzy, nie powoduje zasklepienia i uszczelnienia gruntu dla wody i powietrza, rekompensuje powierzchnie biologicznie czynną utraconą na rzecz rozległego wybetonowania i asfaltowania przestrzeni publicznej, umożliwia rozwijania bardziej przyjaznych dla środowiska i ludzi form transportu rowerowego oraz tworzenia atrakcyjnych miejsc wypoczynku w zwartej miejskiej przestrzeni.

− zaprojektowanie miejsc wypoczynkowych i elementów małej architektury wpasowujących się w otoczenie; w postaci ławek parkowych;

− tworzenie nowoczesnego i naturalistycznego układu wnętrz krajobrazowych

zachęcających do spacerowania; spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu;

− zaproponowanie nasadzeń roślin: 

  •  różnorodnych gatunkowo w trosce o bioróżnorodność - odpornych na zanieczyszczenia komunikacyjne i niewymarzające zimą - o charakterze naturalistycznym, uspokajającym i relaksującym.

 

 

 Szczegółowy opis, dokumentacja, informacje z przeprowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

 


https://bobrowniki.logintrade.net/zapytania_email,147337,e5c160fed70f0df34d43bda0de257970.html

 


Poniżej przedstawiona zostaje dokumentacja fotograficzna z trwającej inwestycji, pojawiająca się cyklicznie w trakcie postępu prac.

 

Wartość inwestycji: 349 125,91 zł


Dofinansowania:

 

     

 

Artykuł przygotowany został przez:
Magdalenę Gajdzik
Zastępcę Kierownika
Referatu Inwestycji i Rozwoju