UG Bobrowniki
Powróć do: Inwestycje

Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach

21.10.2022 r. Wójt Gminy Bobrowniki Małgorzata Bednarek podpisała umowę na wykonanie zadania polegającego na ,,Rozbudowie sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach”. Na realizację tego zadania pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 800 000,00 PLN oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5 000 000,00 PLN.

Zakres inwestycji obejmuje :

  • rozbiórkę części istniejącego budynku szkoły,
  • przebudowę ścian zewnętrznych istniejącego budynku szkoły w niezbędnym zakresie wynikającym z budowy nowego segmentu,
  • budowę nowego segmentu szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i niskoprądową, wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
  • budowę instalacji zewnętrznych w gruncie: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z bezodpływowym zbiornikiem wód opadowych,
  • likwidację fragmentu istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
  • zagospodarowanie działki z częściową niwelacją terenu, utwardzeniem gruntu, przebudową ogrodzenia, wycinką drzew oraz nasadzeniami.

Budynek dzieli się na dwa segmenty: segment A, gdzie głównie znajdują się sale lekcyjne szkoły oraz oddział przedszkolny, pomieszczenia administracyjne oraz węzły sanitarne oraz segment B, w którym zlokalizowana jest sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym i sceną, mała salka ćwiczeń oraz pomieszczenie pomocnicze.

 


Projekt przewiduje przebudowę i rozbudowę segmentu B obejmującą wyburzenie fragmentu budynku (istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem) oraz budowę 2 kondygnacyjnego budynku mieszczącego pomieszczenia nowej sali gimnastycznej, zaplecza szatniowo-magazynowego, sceny, oraz pomieszczeń wielofunkcyjnych z możliwością przeznaczenia ich na sale zajęć dydaktycznych, sportowych, świetlicę lub bibliotekę. 

 


Istniejący segment A budynku szkoły nie będzie podlegał przebudowie poza niezbędnym zakresem dostosowania otworów drzwiowych i okiennych na styku z segmentem B przeznaczonym do przebudowy i rozbudowy.

 


Projektowany budynek wpisywać się będzie w istniejące ukształtowanie terenu i wykorzystywać będzie różnicę wysokości. Parter budynku będzie dostępny z poziomu dziedzińca szkoły, gdzie zlokalizowane jest główne wejście do budynku, natomiast suterena (poziom płyty boiska) dostępna

będzie z drugiego wejścia do budynku dostępnego z placu i zjazdu z ul. Szkolnej.

 


Od strony wschodniej projekt zakłada niwelację istniejącej skarpy wzdłuż granicy działki przy ul. Szkolnej, wycinkę kolidujących z planowaną inwestycją drzew, budowę nowego zjazdu z ul. Szkolnej oraz budowę parkingu z 5 miejscami postojowymi w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej.

 


Od strony południowej i wschodniej przebudowie ulegnie istniejący plac zabaw oraz przeprowadzona zostanie niwelacja terenu umożliwiająca łagodniejsze pokonanie różnicy wysokości pomiędzy wschodnią częścią działki a centralną. Nowy plac zabaw w sposób naturalny wpisany będzie w projektowane zbocze i wykorzystywać będzie krajobrazową tektonikę terenu. Na wschód od istniejącej siłowni projekt zakłada wykonanie utwardzonego placu z sięgaczem do zawracania dla samochodów PSP, parkingiem dla 12 samochodów osobowych w tym jednym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych oraz miejscem gromadzenia odpadów stałych. Wokół parkingu planuje się nasadzenia kompensujące wycinkę drzew istniejących.

 

PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 


Budynek w zakresie opracowania dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, tak aby umożliwić im korzystanie ze wszystkich projektowanych pomieszczeń oraz poruszanie się po terenie wokół obiektu.

W celu umożliwienia pokonania różnicy wysokości pomiędzy parkingiem przy ul. Szkolnej oraz dziedzińcem szkoły zadysponowano przebudowę istniejących ścieżek oraz ukształtowania terenu.

Poprowadzony zostały chodnik o nachyleniu poniżej 6%, który łączy wszystkie zaprojektowane funkcje na różnych poziomach, łącznie z przebudowywanym placem zabaw.

Projekt zakłada również przebudowę chodnika i schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku prowadzącego na parter od strony dziedzińca szkoły. Wejście na poziom sutereny zaprojektowano bezpośrednio z poziomu chodnika. Przewidziano po jednym miejscu postojowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych na każdym z parkingów. Miejsca te będą odpowiednio oznakowane.

 

Nowo powstała sala gimnastyczna wraz z salami wielofunkcyjnymi może być użytkowana przez osoby z niepełnosprawnościami. Zaprojektowano w tym celu węzeł szatniowo – sanitarny dostępny z poziomu płyty boiska. W poziomie parteru zaprojektowano widownię sali gimnastycznej, która jednocześnie stanowi jej antresolę. Umożliwia to oglądanie zawodów sportowych przez osoby poruszające się na wózkach zarówno z poziomu sutereny jak i parteru budynku.

Różnica wysokości pomiędzy kondygnacjami będzie pokonywana za pomocą platformy schodowej zamontowanej wzdłuż głównego biegu schodów. Szerokość klatki schodowej umożliwia jednocześnie komfortowe jej użytkowanie zarówno przez pełnosprawnych użytkowników szkoły, jak i osoby korzystające z platformy.

 


Przy sali gimnastycznej zaprojektowano wnękę sceniczną wzniesioną powyżej poziomu sali o ok 0,5m.

Właściwa scena rozbudowywana będzie z modułowych systemowych podestów w zależności od planowanego przedstawienia oraz wymogów osób na niej występujących. Przedstawienie może odbyć się zarówno na płycie boiska z wnęką sceniczna pełniącą rolę tła scenograficznego w przypadku gdy uczestnikami wydarzenia będą osoby niepełnosprawne jak i na podwyższeniu, jeżeli scena wykorzystywana będzie przez osoby pełnosprawne. 

 


Projekt zakłada również wyposażenie szkoły w schodołaz.

Urządzenie umożliwi okazjonalne bezpieczne wprowadzenie osoby na wózku inwalidzkim na podest sceny a także dodatkowo umożliwi korzystanie osobom niepełnosprawnym z pozostałych pomieszczeń szkoły znajdujących się poza zakresem (szkoła posiada kondygnacje posadowione na różnych poziomach, które wymagają korzystania ze schodów a budynek nie jest wyposażona w windę. W ramach rozbudowy szkoły zaprojektowano ogólnodostępną ubikację przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych dostępną z głównego holu.

 

 

Szczegółowy opis, dokumentacja, informacje z przeprowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

 


https://bobrowniki.logintrade.net/zapytania_email,93381,a0a914774a35a7f5d51497c73ab42214.html

 


Poniżej przedstawiona zostaje dokumentacja fotograficzna z trwającej inwestycji, pojawiająca się cyklicznie w trakcie postępu prac.

 

Interesujące linki: 

Sala gimnastyczna w Szkole w Dobieszowicach w realizacji:

https://www.facebook.com/MalgorzataBednarekWojtGminyBobrowniki/posts/pfbid02SPJDfmnQhCfggak8TXY7Yo7CfMCGELxCfPN3Eu5zzjGJLjj4amT4hKkPtLUY2Vqsl

Postępy prac na budowie sali gimnastycznej prze Szkole w Dobieszowicach

https://www.facebook.com/reel/803812071745143

Palowanie fundamentów sali gimnastycznej przy szkole w Dobieszowicach

https://www.facebook.com/MalgorzataBednarekWojtGminyBobrowniki/posts/pfbid02oeVyUUT13WfCuYw9MbnHGomxyXJ1t5AQr1WDAJ83EgYXm1Pi8BSTXvKiiiaYXuSSl

Przygotowania pod budowę nowej sali gimnastycznej

https://www.facebook.com/MalgorzataBednarekWojtGminyBobrowniki/posts/pfbid02vW8kGPSREdm3EJXQiiqGwvnQDq8Z3y99DJDsXU9X4ubg5pgMqyA8BgPu3bUde4XQl

Rozbiórka starej sali gimnastycznej w Dobieszowicach

https://www.facebook.com/MalgorzataBednarekWojtGminyBobrowniki/posts/pfbid02Fy9dAnng9mbpX5XJbN7KVxFuW5NQsUtLyRNoDbrWu3wXj6uMs2WYdVXLj9waVFMLl

Zwiększenie dofinansowania na budowę sali gimnastycznej  Dobieszowicach

https://www.facebook.com/MalgorzataBednarekWojtGminyBobrowniki/posts/pfbid0krsQxWhceWH7He1zrau75heziYX6TvJFnmX8GdvawEwXgGuhDcUmfuR1gE9G2J4Fl

Rozstrzygniecie przetargu na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobieszowicach

https://www.facebook.com/MalgorzataBednarekWojtGminyBobrowniki/posts/pfbid037gJ9DDnq7Nes9sKTS1YcRfiKtGp9DR9cJjxw7eaqHgUjGFVnVPBy6CeS17AJVFhyl


Dofinansowania:

 

     polski_ład

 

Artykuł przygotowany został przez:
Magdalenę Gajdzik
Zastępcę Kierownika
Referatu Inwestycji i Rozwoju