UG Bobrowniki
Powróć do: Dla Mieszkańca

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

KV-logo(3)

KPO_barwy_RP_NextGenerationEU_poziom_zestawienie_podstawowe__RGB 

Wójt Gminy Bobrowniki zachęca do skorzystania z dofinansowania na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych w ramach programu "Czyste Powietrze".

 

 

W sprawie konsultacji oraz wypełnienia wniosku zapraszamy do kontaktu:

Łukasz Kosobudzki

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

e-mail: lukasz.kosobudzki@bobrowniki.pl

tel. (32) 287 78 87 wew. 43

Dane o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie Gminy Bobrowniki

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 497

Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 434

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 317

Kwota wypłaconych dotacji (zł) - 3 696 825,40

 

W przypadku chęci skorzystania z pomocy punktu konsultacyjno-informacyjnego przy składaniu wniosku lub rozliczania otrzymanego dofinansowania prosimy o kontakt i umówienie się na konkretny termin i godzinę.

 

 1. Cel i założenia programu "Czyste Powietrze”
 2. Na co można otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu „Czyste Powietrze”?
 3. Forma dofinansowania
 4. wysokość dofinansowania
 5. Na co nie można otrzymać dofinansowania?
 6. Kto może złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze” ?
 7. Jak złożyć wniosek?
 8. Jakie dokumenty przygotować
 9. Przydatne linki i wzory dokumentów

 

 

1. Cel i założenia programu "Czyste Powietrze”
Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Realizacja programu przypada na lata 2018-2029. Termin naboru wniosków i podpisywania umów z beneficjentami upływa 31 grudnia 2027 r. Nabór prowadzony jest  w trybie ciągłym - to znaczy, że do 31 grudnia 2027 r. każdy może starać się o dofinansowanie.

 

2. Na co można otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu „Czyste Powietrze”?
 Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych),
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
 • stolarkę okienną, stolarkę drzwiową i bramy garażowe,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 2 - 10kW – TYLKO WRAZ Z WYMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA!!!
  audyt energetyczny.

fundusze można otrzymać na projekty zakończone (z wyłaczeniem dotacji z prefinansowaniem) w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu będą podlegać jedynie koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Termin realizacji przedsięwzięcia:

 • dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, 
 • dla dotacji w ramach Części 3) Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, 
 • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji z prefinansowaniem w ramach Części 2) i Części 3): do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

3. Forma Dofinansowania

 • Dotacja (wniosek składany do WFOŚiGW za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl),
 • Dotacja z prefinansowaniem, czyli z możliwością otrzymania do 50% wypłaty możliwej dotacji jeszcze przed rozpoczęciem remontu - (wniosek składany do WFOŚIGW za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl),
 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach  tylko dla beneficjentów podstawowego poziomu dofinansowania), 

 

4. Wysokość dofinansowania

Jako kwalifikowane koszty uznaje się koszty netto przedsięwzięcia zgodnie z poniższymi załącznikami:

Przy podstawowym poziomie dofinansowania:

 Zał._2_do_Programu_Priorytetowego_Czyste_Powietrze_-_poziom_podstawowy 

Przy podwyższonym poziomie dofinanowania:

Zał._2a_do_Programu_Priorytetowego_Czyste_Powietrze_-_poziom_podwyższony 

Przy najwyższym poziomie dofinanowania:

Zał._2b_do_Programu_Priorytetowego_Czyste_Powietrze_-_poziom_najwyższy 

Przeprowadzenie Kompleksowej termomodernizacji

Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
 2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  1. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  2. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.

 

5. Na co nie można otrzymać dofinansowania?

Dofinansowania nie udziela się na przedsięwzięcia:

 • realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych chyba, że źródło ogrzewania służy do celów mieszkaniowych,
 • w przypadku gdy, wnioskowana kwota dotacji jest niższa niź 3 tys. złotych. Warunek ten nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła, 
 • w przypadku sprzedaży budynku lub lokalu mieszkalnego przed wypłatą dofinansowania,
 • jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem sezonowego charakteru tej działalności.
 • W przypadku gdy wniosek dot lokalu bądź budynku w którym wyodrębniono więcej niż 2 lokale mieszkalne.

 

6. Kto może złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze” ?

Wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze" może złożyć osoba, która:

 1. jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. jej dochód roczny nie przekracza 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskującego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego),
 3. miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza (dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania):
  1. 1 894 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych, 
  2. 2 651 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych.
 4. jej przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza (dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania):
  1. 1 090 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych, 
  2. 1 526 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych. 

 

7. Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie z wykorzystaniem następujących kanałów:

 •  Poprzez serwis „gov.pl” – Wnioskodawca (Pełnomocnik) podpisuje wniosek swoim podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym
 • Bezpośrednio poprzez system GWD - Wnioskodawca wypełnia wniosek w systemie GWD i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym i przesyła go automatycznie do WFOŚiGW

jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym po wypełnieniu wniosku w GWD należy zatwierdzić wniosek w systemie. Po zatwierdzeniu wniosku, należy nacisnąć przycisk Przygotuj do podpisu, który spowoduje zmianę statusu wniosku na Oczekuje na złożenie w Funduszu. Następnie wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z podpisanymi załącznikami do WFOŚiGW.

 

8. Jakie dokumenty przygotować?

Dane konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie:

 1. Dane wnioskodawcy – adres zamieszkania -adres korespondencyjny, pesel
  1. Jeżeli wnioskodawca jest w związku małżeńskim należy przygotować również dane osobowe współmałżonka
  2. Jeżeli wnioskodawca i współmałżonek mają wspólnotę małżeńską należy przygotować załącznik – oświadczenie współmałżonka wg. wzoru 
 2. Jeżeli wnioskodawca jest współwłaścicielem budynku – należy przygotować załącznik- oświadczenie współwłaściciela wg. wzoru
 3. numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany może to być akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa, 
 4. rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 5. powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego (m²),
 6. faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji),
 7. ostatni formularz PIT,
 8. zaświadczenie wydane przez burmistrza miasta określające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy - w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania,
 9. w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego wymagane jest podanie liczby hektarów przeliczeniowych (informacja ta znajduje się w decyzji podatkowej),
 10. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest podanie powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności, 
 11. umowy z wykonawcą — jeśli wnioskuje się o dotację z prefinansowaniem – maksymalnie 3 umowy wg wzoru.

Dane konieczne do złożenia wniosku o rozliczenie:

 1. Dokumenty dot.uzyskanego dofinansowania - nr umowy dofinansowania nadany przez WFOŚiGW w Katowicach oraz zestawienie zadań (dokumenty te są przesyłane w odpowiedzi na wniosek o dofinansowanie),
 2. Protokół odbioru prac wykonawcy wg. wzoru,
 3. Faktury VAT (jeżeli faktury nie posiadają adnotacji : zapłacono, zapłacono gotówka itp. należy przedstawić dowód zapłaty - przelew z banku lub tzw. KP - dowód wpłaty),
 4. Certyfikaty i dokumenty stanowiące o spełnieniu wymagań programowych (w przypadku kotłów na paliwo stałe np. pellet należy przedstawić certyfikat 5 klasy lub ekoprojektu (ang. ecodesign) - dot. nowego źródła ogrzewania,
 5. Etykietę energetyczną urządzenia - dot. nowego źródła ogrzewania
 6. Kartę produktu urządzenia - dot. nowego źródła ogrzewania
 7. karta przekazania odpadu - dowód zezłomowania starego pieca - należy zwrócić uwagę aby na dokumencie widniał adres, spod którego usunięto stare nieefektywne źródło ciepła. W przypadku braku takiej informacji należy dołaczyc własne oświadczenie potwierdzające tę informację.
 8. Opinia kominiarska sorządzona po wymianie źródła ciepła,
 9. oferta dot. okien i stolarki drzwiowej  - wystawiona na wnioskodawcę z podanym adresem inwestycji,
 10. Deklaracja właściwości użytkowych - dot. okien, stolarki drzwiowej oraz materiałów docieplenia (styropian itp. ),
 11. Wydruk z kalkulatora grubości docieplenia (w przypadku wykonania prac dociepleniowych systemem gospodarczym).

Przydatne linki i załączniki:

Wnioski nalezy składać za pośrednictwem portalu : https://gwd.nfosigw.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl - zapoznaj się z warunkami programu

Uwaga! poniższe dokumenty dot. wniosków złożonych po 03.01.2023 r. Dokumentacja dot. wcześniej wcześniejszych wniosków dostępna przez stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod poniższym linkiem:

https://www.wfosigw.katowice.pl - należy wybrać "Portal Beneficjenta" - >   "program Czyste powietrze"  -> po lewej stronie  wybrać opcję ścieżka przez WFOŚiGW  i wybrać dotację  lub dotację z prefinansowaniem w zależności od rodzaju otrzymanego dofinansowania. Na wyświetlonej stronie pojawi się dokumentacja dot. wszystkich edycji programu do pobrania.

Zał._do_wniosku_-_Oświadczenie_współwłaściciela_i_współmałżonka - konieczne w przypadku gdy wnioskodawca jest współwłaścicielem lu b jest w związku małżeńskim ze wspólnotą majątkową.

Zał._do_wniosku_-_Oświadczenie_doręczenia_elektroniczne  - konieczne gdy wnioskodawca chce otrzyma odpowiedź na wniosek drogą elektroniczną e-mail.

Pełnomocnictwo_-_wzór - wymagane gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez osobę trzecią.

Zał._do_wniosku_o_płatność_-_Protokół_odbioru_prac_dla_wykonawcy 

Zał._do_instrukcji_-_Oświadczenie_o_dokonaniu_zapłaty 

Zał._do_instrukcji_-_Wzór_zaświadczenia_OSD 

Wzór_umowy_z_wykonawcą 


 

Pliki do pobrania:

Komunikat dotyczący nieuczciwych wykonawców
Format: docx, 11.52 kB