Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 14 kwietnia 2024
Imieniny: Julianna, Justyna, Walerian

Informacje o wyborach

 

WYBORY SAMORZĄDOWE 7 KWIETNIA 2024 R. 


 

 


Informacja dla wyborców w sprawie udziału w wyborach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Przygotowano w oparciu o Informacje PKW:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-oraz-wyborcow-ktorzy-najpozniej-w-dniu-glosowa

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-wyborach-do-rad-gmi

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-o-warunkach-udzialu-obywateli-unii-europejskiej-niebedacych-

 

 

 


Obywatele polscy mogą głosować i kandydować w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., pod warunkiem, że są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. 

 

 

 

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Obywatele polscy, którym przysługuje prawo wybierania ujęci są w Centralnym Rejestrze Wyborców.

W Centralnym Rejestrze Wyborców wyborcy:

 • stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie, 
 • stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie,
 • nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy (z zastrzeżeniem, że wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy), 

są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.

Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek, który zostanie następnie zameldowany na pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem; 
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

Istnieje możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, korzystając z usługi dostępnej na platformie GOV.PL https://www.gov.pl/web/gov/zmien-obwod-glosowania-lub-dopisz-sie-do-crw


Dodatkowe czynności:

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Bobrowniki jest obowiązany przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod podanym adresem. Wobec powyższego do wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku, np.:

 • tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania); 
 • oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym osoba wnosząca wniosek zamieszkuje, które potwierdza stałe zamieszkanie w lokalu; 
 • umowy na dostarczanie mediów użytkowych do lokalu lub inne zawarte 
  przez wyborcę ubiegającego się o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, w których wskazano adres lokalu; 
 • potwierdzenie rozliczenia podatku, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania 
  w gminie Bobrowniki (tylko ta strona PIT, gdzie znajduje się adres zamieszkania); 
 • inne dokumenty, które potwierdzają związki z miejscem zamieszkania na terenie gminy Bobrowniki, np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu albo oświadczenia wydane przez organizacje społeczne, stowarzyszenia itp. 

Uwaga!

Złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania na piśmie utrwalonym 
w postaci elektronicznej nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku udokumentowania faktu stałego zamieszkania pod wskazanym adresem.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania wraz z niezbędnymi załącznikami (wymienionymi powyżej) składa zainteresowana osoba posiadająca prawo wybierania. 
Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty. 

Załatwienie sprawy trwa 5 dni od dnia złożenia wniosku i jest zakończone wydaniem decyzji o ujęciu lub odmowie ujęcia wyborcy w stałym obwodzie głosowania. 

Tryb odwoławczy: Skargę na decyzję w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Bobrowniki do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia. 

WNIOSEK O UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA 

Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego mogą być składane przez cały rok niezależnie od terminu wyborów (należy jednak mieć na uwadze termin 
na wydanie decyzji). 

Wydanie decyzji w tej sprawie jest bezpłatne. 

Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania składa się w pokoju nr 2 w Referacie Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Gminy w Bobrownikach - w następujących godzinach:

poniedziałek, czwartek - od godz. 7:00 do godz. 16:00

wtorek, środa - od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątek - od godz. 7:00 do godz. 13.00.

 

 

 

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 


1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, 1429, 1672); 

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1; 

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

 


 Ponadto głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. 

 


Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. 

 


Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania. 

 


Pełnomocnikiem nie może być: 

1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; 

2) mąż zaufania; 

3) obserwator społeczny; 

4) osoba kandydująca w wyborach. 

 


Pełnomocnictwo można przyjąć: 

1) tylko od jednej osoby, lub 

2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 

 


Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. 

 


 Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 marca 2024 roku. 

 


Przed pierwszym głosowaniem w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) akt pełnomocnictwa sporządza się odrębnie na pierwsze głosowanie (tzw. I turę) oraz 
na ponowne głosowanie (tzw. II turę), jeżeli będzie ono przeprowadzane. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania. 

 


Wniosek może być złożony:

1) ustnie;

2) na piśmie w postaci:

 a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,

 b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

 zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej

 udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby.

Powinien on zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL oraz adres zamieszkania

zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, oraz oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. 

 


 Wyborca we wniosku może zamieścić adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 


Do wniosku należy dołączyć:

pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa WZÓR ZGODY;

kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności tylko w przypadku, gdy wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat.

 


 Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje i ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

 


 Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:

1) złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi

(burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

2) doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu

głosowania w godzinach od 7:00 do 21:00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze

nie oddał głosu.

 


Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

 


Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich.

 


Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosownia korespondencyjnego. 

 


powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.